SENDİKAL SORUMLULUĞUMUZ

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklı hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardır

1) Toplu iş sözleşmesi imzalamak,

2) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

3)Üyelere adli yardımda bulunmak, çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehli olmak,

4) Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

5) Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına (nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle) yardımcı olmak,

6) Greve karar vermek, grevi yönetmek ve sonlandırmak,

7) Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane kurmak, gayesi, ilkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda radyo ve televizyonlara program hazırlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş vb. basın ve yayın organları çıkarmak ve yayımlamak, işçilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için imkân sağlamak.

8) Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak

10) Sendika mensuplarının aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika mensupları ve aile fertlerinin kültürel, sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

11) Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak.